Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste členem našeho spolku, klientem, příznivcem, dárcem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jak na paragrafy

Správce údajů

Správcem Vašich osobních údajů je spolek LÍP A SPOLU, z.s, IČO 07826290, se sídlem Bratří Čapků 2870, 470 01 Česká Lípa, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: L 12104, od 9. února 2019.

Spolek provozuje webovou stránku www.lipaspolu.cz a je zastoupen předsedkyní výboru spolku.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, kontaktujte předsedkyni spolku na tel. čísle +420 733 706 309, nebo na e-mailu: radka.ondruskova@lipaspolu.cz

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Členství ve spolku dle stanov – Vaše údaje v rozsahu: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefonní kontakt, e-mailová adresa.
 • Poskytování služeb, plnění smlouvy – Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonní kontakt, e-mailová adresa, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání informací a/nebo přihlášení na tábor/seminář/akci/víkend/workshop/zapojení do homesharingu, poskytnutí daru, souhlas s natáčením, …),
 • Zapojení do služby homesharingu – Vaše údaje diagnózy PAS v rodině, v rozsahu: jméno a příjmení rodičů/zákonných zástupců a dětí, adresa trvalého bydliště, teefonní kontakt, e-mailová adresa, počet dětí, jejich věk a diagnoza, zkušenost se systémem sociálních služeb, nezbytně potřebujeme pro projekt homesharingu a zpracováváme je pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.
 • Komunikace a marketing – zasílání pozvánek a novinek – Vaše údaje v rozsahu e-mailová adresa, jméno a příjmení, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším členem, klientem, příznivcem, dárcem či jste se přihlásil o odběr novinek, děláme tak z oprávněného zájmu – důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají a to po dobu 3 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším členem, klientem, dárcem či podporovatelem, zasíláme Vám novinky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas samozřejmě odvolat tak, že odpovíte na daný email a do předmětu napíšete NE.
 • Vedení účetnictví – jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nebytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Fotografická/video dokumentace – na živých akcích, např. vdělávací akce a workshopy, tábory, víkendy, využíváme audio/video dokumentace pro šíření dobrého jména spolku, osvětu tématu PAS (na základě našeho oprávněného zájmu)

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů plnění právních povinností, nemusíme pro toto zpracování mít Váš souhlas.

Především se jedná o dodržování následujících zákonů:

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, lektoři a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce a to v souvislosti s realizací projektů a akcí, zejména: partneři, kteří se na tomto plnění spolupodílejí, nadace, nadační fondy, donátoři

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: radka.ondruskova@lipaspolu.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 • Právo na přenositelnost – Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Na vyhovění Vám v tomto vašem požadavku budeme potřebovat alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut)– Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem nebo osobní údaje budeme potřebovat z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně se uplatní jiná výjimka z povinnosti údaje vymazat ve smyslu čl. 17 GDPR . V takovémto případě tedy nebude možné Vašemu požadavku na výmaz osobních údajů zcela nebo z části vyhovět. O provedení výmazu a rozsahu vymazávaných osobních údajů Vás budeme informovat e-mailem.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Pro uplatnění tohoto práva nás prosím kontaktujte. Případným odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem a GDPR, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů – E-maily s informacemi, pozvánkami, službami Vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nejste naším členem, klientem, dárcem, podporovalem, apod., posíláme vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů tak, že odpovíte na daný email a do předmětu napíšete NE.
 • Mlčenlivost – Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.