Projekty

SPOLU NEJSME AUT

Základní informace o projektu

Komunitní centrum bylo zřízeno v rámci projektu:

SPOLU NEJSME AUT, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013980, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření centra, které zprostředkovává možnost služby přímého poradenství pro rodiče dětí s PAS, ukázky dobré praxe, možnost dalšího vzdělávání, získávání nových informací, zkušeností a dovedností, které umožní lépe zvládat náročné životní situace rodičům a neformálním pečovatelům. Projektem chceme rodičům a neformálním pečovatelům nabídnout přímé odlehčovací služby, možnost využití specializovaných pomůcek pro zlepšení rozvoje dítěte v našem centru, možnost pohlídat dítě pro relaxaci rodiče, možnost relaxace pro osoby pečující a sdílení zkušeností s dalšími rodiči pečujícími o dítě s poruchou PAS.

Očekávané výsledky projektu

Provozem centra očekáváme zlepšení života dětí i dospělých s autismem a dalšími neuro-vývojovými poruchami a jejich rodin a využití sociálních služeb odlehčujícího charakteru pro neformální pečovatele a osoby ohrožené sociálním vyloučením z oblasti LAG Podralsko, které se starají a pečují o nemocného s poruchami autistického spektra, nebo jsou přímo člověkem s poruchou PAS.

Plánované aktivity projektu 

  • Poradenství pro osoby pečující o blízké s PAS
  • Hlídání postižených osob v centru
  • Vzdělávání rodičů, pečovatelů a dobrovolníků
  • Pravidelné setkávání podpůrné rodičovské skupiny

Realizace projektu

1.11.2019 – 28.2.2022

Příměstské tábory Líp a spolu

Základní informace o projektu

Provoz 4 příměstských táborů ročně byl zřízen v rámci projektu:

Příměstské tábory Líp a spolu, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013979, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost.

Cíl projektu

Cílem projektu je realizace pravidelných příměstských táborů pro děti z oblasti LAG Podralsko, které pomohou zajistit rodičům hlídání, aby nemuseli své dítě nechávat samotné doma nebo si zajišťovat finančně nákladné hlídání dítěte do doby, než se vrátí ze zaměstnání.

Specifickým cílem projektu je vytvořit inkluzivní skupiny příměstských táborů, aby vzájemně docházelo k dobrému pozitivnímu ovlivňování znevýhodněných a neznevýhodněných dětí.

Očekávané výsledky projektu

Provozem příměstských táborů, které budou specializované na inkluzivní skupiny, očekáváme zlepšení rovných příležitostí v ČR, možnosti zlepšení pracovního vyžití rodičů znevýhodněných dětí, které se velmi často v běžném životě potýkají s potřebou flexibilní pracovní doby a zlepšení služeb pro rodiče z oblasti LAG Podralsko a zajištění času pro jejich profesní život.

Plánované aktivity projektu 

  • Provoz 4 příměstských táborů ročně

Tábory jsou určeny pro děti rodičů s trvalým bydlištěm v uzemní působnosti LAG Podralsko.

Realizace projektu

1.2.2020 – 30.9.2022

logo abakus - nadační fond

Homesharing 2021

Projekt Homesharing 2021 je realizován s finanční podporou Nadačního fondu ABAKUS – nadační fond zakladatelů Avastu.

Homesharing je forma odlehčovacího pobytu založeného na komunitní pomoci. Umožňuje pravidelný pobyt dítěte (nebo dospělého člověka) s mentálním nebo kombinovaným postižením v domácnosti tzv. hostitele. Hostitel pečuje po určitou dobu o dítě/dospělého stejně jako o člena své rodiny. Více na www.homesharing.cz.

Homesharing je novou službou, kterou v naší organizaci zavádíme pro rodiny s dětmi, dospívajícími a mladými dospělými do 19 ti let s diagnózou poruchy autistického spektra.

Nabízíme těmto rodinám (tzv. primární rodiny) možnost registrovat jako zájemci o homesharing, vyhledáváme zájemce o hostitelství (hostitelské rodiny), po jejich proškolení je párujeme s vhodnou primární rodinou a provázíme poskytováním homesharingu.

Službu nabízíme v rámci celého Libereckého kraje a části kraje Ústeckého (okres Děčín a Ústí nad Labem).

V zavádění metody HOMESHARING nás finančně podpořil ABAKUS – nadační fond zakladatelů Avastu. Cílem programu je rozšířit komunitní sdílení péče homesharing v regionech a k novým cílovým skupinám rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním.

V období od července 2021 do prosince 2023 budeme společně s dalšími pěti podpořenými organizacemi s nadací úzce spolupracovat. Kromě finanční podpory bude organizace podrobně proškolena v metodice homesharingu a po celou dobu zavádění bude mít k dispozici individuální mentoring. Zapojí se také do sběru dat a bude aktivně přispívat k ukotvení homesharingu do systému podpor a služeb v České republice.

Odbornými partnery výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.

Více na www.abakus.cz/homesharing.

Realizace projektu

1.7.2021 – 31.12.2023

Pomáhejme lépe

Projekt Pomáhejme lépe je podpořen z Fondů EHP 2014-2020, Programu Zdraví.

Celkové shrnutí projektu

Projekt je zaměřen na posílení role pacientské organizace LÍP A SPOLU, z.s. a zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra.

V současné době u nás stále není efektivní podpora lidí s autismem a jejich rodin všude dostatečná a systematická.

Důvodem jsou například chybějící, málo kvalitní, nebo kapacitně přetížené služby v oblasti zdravotní, sociální i vzdělávání. Ze strany některých rodičů, pedagogů a veřejnosti může přetrvávat neznalost a mylné představy ohledně autismu.

Projektem přispějeme k řešení situace několika způsoby.

Navýšíme počet pracovníků naší pacientské organizace, spolku LÍP A SPOLU, z.s, a umožníme jim získat znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému vedení organizace, k zastupování lidí s autismem a obhajobě jejich zájmů a práv.

Rozšíříme a zkvalitníme naše služby poskytované dětem i dospělým s autismem a jejich rodinám.

Proškolíme osobní asistentku v přístupech k dětem s autismem pro zajistění kvalitní péče o děti, které navštěvují naše Centrum LÍP A SPOLU a účastní se dětských táborů.

Uspořádáme dva letní pobytové tábory pro děti s neurovývojovými poruchami, které poskytnou rodičům odlehčení v náročné péči.

Pro rodiny s dětmi s autismem uskutečníme čtyři víkendové rekondiční pobyty, které přispějí k celkové pohodě rodiny a zároveň umožní vzájemné poznávání a propojení rodin.

Zrealizujeme cyklus dvanácti vzdělávacích akcí vedených odborníky z oblasti autismu. Rodiče, pedagogové a další účastníci tak získají nové informace a znalosti potřebné k výchově a vzdělávání dětí s autismem.

Zaměříme na osvětu a destigmatizaci lidí s autismem a zároveň budeme spolupracovat s těmi, kterých se tato porucha týká. Se studenty pedagogických fakult vysokých škol budou ve dvou setkáních diskutovat mladí lidé s autismem. Uveřejníme příspěvky v online magazínu ATYP a vydáme sborník, na němž budou lidé s autismem spolupracovat.

Z aktivit projektu budou mít prospěch především děti i dospělí s autismem, dále jejich rodiče, pedagogové i veřejnost

Realizace projektu

1.7.2021 – 31.12.2023