Naši partneři

EU – Evropský sociální fond

Hned na počátku své činnosti v r. 2019 získal náš spolek významnou finanční podporu z Evropských sociálních fondů, Operačního programu zaměstnanost.

Díky těmto dotacím realizujeme projekt SPOLU NEJSME AUT, vybudovali jsme Centrum LÍP A SPOLU a pořádáme příměstské tábory pro děti v době školních prázdnin.

Fond EHP

Z fondu EHP, Programu Zdraví, financujeme POMÁHEJME LÉPE, který nám umožní rozšířit naše služby.

MZČR

Ministerstvo zdravotnictví podpořilo pro rok 2021 náš projekt Zajištění dlouhodobého provozu Centra LÍP A SPOLU. Získané prostředky jsme využili na přípravu nových projektových žádostí, marketingovou a fundraisingovou kampaň i další vzdělávání zaměstnanců spolku.

Nadační fond Abakus

Abakus, nadační fond zakladatelů Avastu, nás podpořil projektu v Homesharing 2021, který propojuje rodiny pečující o děti s autismem s dobrovolníky, kteří jim s náročnou péčí pomáhají.

Město Česká Lípa

Městu Česká Lípa děkujeme za dlouhodobou spolupráci, dar rady města v r. 2018 a dotace z oblasti sociální na celoroční činnost a realizaci příměstských a pobytových táborů v letech 2019, 2020, 2021, 2023.

Jsme také aktivními členy Sociálního výboru a Komunitního plánování.

LAG Podralsko

Spolupráce s Místní akční skupinou LAG Podralsko, z.s. probíhá od počátku našich aktivit ještě jako neformální rodičovské skupiny od r. 2018. Pomohla v realizaci několika osvětových a vzdělávacích akcí i ke získání významných grantů z ESF.

Místní akční plán Českolipsko a Novoborsko

Jsme členy pracovní skupiny Rovné příležitosti v rámci realizace Místního akčního plánu Českolipsko a Novoborsko III.

Město Mimoň

Město Mimoň přispělo dotací z Dotačního programu v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže k pořádání dětských táborů v r. 2020 a 2021.

Nadace Preciosa

Díky finančním darům Nadace Preciosa v roce 2020 a 2021 jsme mohli pořídit do Centra LÍP A SPOLU terapeutické masážní koberečky, zátěžovou přikrývku, molitanové kostky, řadu nových knih, společenských her a další pomůcky pro hru a rozvoj dětí s PAS. Nadace Preciosa se spolupodílela finančním darem na pořádání příměstského tábora v srpnu 2023.

Nadační fond AutTalk

Příspěvek Nadační fondu AutTalk umožnil v r. 2020 a 2021 pořádat pravidelná setkávání rodičovské skupiny a pozvat k nim také odborníky pro rozšíření znalostí rodičů v oblasti vhodných terapií, psychohygieny, zdravé výživy. Z části příspěvků jsme kofinacovali první víkendový pobyt rodin s dětmi s PAS v červnu 2020 v Domě rodin ve Směčně, roce 2023 pořádání příměstského tábora na Polevsku.

Liberecký kraj

S Krajským úřadem Libereckého kraje jsme zahájili pravidelná jednání u kulatého stolu k problematice rodin dětí s PAS v r. 2016. S odbory sociálních věcí a školství se snažíme o zlepšení současné situace ve vzdělávání i sociálních službách pro osoby s PAS v Libereckém kraji. Liberecký podpořil konání letního pobytového tábora pro děti se zdravotním hendikepem v srpnu 2023.

Národní asociace pacientských organizací

V září 2022 jsem se stali členy Národní asociace pacientských organizací, která pomáhá členským organizacím prosazovat kolektivní zájmy pacientů a podporuje je v jejich práci.

Aliance pro individualizovanou podporu

Aliance pro individualizovanou podporu spojuje více než 50 organizací a hájí zájmy osob se zdravotní postižením či chronickým onemocněním.

Athelier KIWI

Děkujeme paní Ing. Kateřině Iwanejko za finanční dar, který nám pomohl v počátcích naší práce.

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ prostřednictvím aplikace Pomáhej pohybem podpořila konání letního pobytového tábora pro děti se zdravotním hendikepem v srpnu 2023.

VČAS

Se spolkem VČAS spolupracujeme od roku 2020 při pořádání prázdninových pobytových táborů pro děti s PAS a dalším zdravotním znevýhodněním.