Probíhající projekty

Homesharing a dobrovolnictví jako možnosti celoživotního vzdělávání

Projekt Homesharing a dobrovolnictví jako možnosti celoživotního vzdělávání s registračním číslem „2023-1-CZ01-KA210-ADU-000167173“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých.

Cílem projektu je vzbudit zájem o nové metody sdílené péče ve společnosti, inspirace a výměna zkušeností o vzdělávání dospělých formami sdílené péče v Čechách a o formách dobrovolnictví na Slovensku pro rodiny dětí na spektru autismu.

Vizí projektu je propojit svět dobrovolníků s komunitou lidí, kteří se starají o osoby se znevýhodněním a zlepšit inkluzi ve společnosti. Přispět ke zlepšení kvality života rodičů, neformálních pečovatelů, hostitelů a dobrovolníků, dětí i dospělých.

Nedílnou součástí zajištění kvalitní a dlouhodobé sdílené péče je odborná příprava a vzdělávání hostitelů, dobrovolníků i pečující osob a pracovníků organizací, které sdílenou péči zprostředkovávají.
Zapojení do aktivit sdílené péče se tak stává součástí celoživotního vzdělávání pro všechny zúčastněné.

Česká Organizace LÍP A SPOLU, z.s. a Občianske združenie HANS ze Slovenska se věnují podpoře rodin s dětmi na autistickém spektru. Rozhodly se spojit síly a podělit se o své zkušenosti prostřednictvím projektu „Homesharing a dobrovolnictví jako možnosti celoživotního vzdělávání“ podpořeném v programu ERASMUS+.

Každý den ve své práci vidíme, jak sdílená péče pomáhá rodinám s dětmi na spektru autismu. Rádi bychom šířili naše zkušenosti a povědomí o ní dále, a proto společně spouštíme tento projekt.

V rámci projektu pro vás připravujeme:

  • úvodní konferenci, na níž představíme principy a fungování homesharingu a dobrovolnického programu Děti bez návodu jako pomoci rodinám s dětmi na autistickém spektru:
    Konference se koná 22.11.2023 od 9:00 do 12:30 online na platformě zoom.
    Registrační formulář na konferenci najdete zde.
    Registrační formulář na úvodní konferenci 22.11.2023

Odkaz k připojení vám přijde před konferencí na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Z konference bude pořízen videozáznam, který bude po zpracování k dispozici všem přihlášeným.

  • 6 online vzdělávacích seminářů v první polovině roku 2024, které rozvinou informace z úvodní konference a účastníci na nich získají potřebné informace o obou metodách, a také možnosti, jak se zapojit.
  • závěrečnou prezenční konferenci 21.11.2024 v Brně určenou institucím a jednotlivcům, kteří mají zájem zapojit se do jedné z forem sdílené péče.

Výstupem projektu bude také volně přístupný online sborník obsahující informace ze seminářů a konferencí, ale také rozhovory s rodiči, hostiteli a dobrovolníky.

Konference, semináře i sborník jsou zdarma dostupné všem zájemcům.

Logo Líp a Spolu

LÍP A SPOLU, z.s. se věnuje komplexní podpoře dětí i dospělých s autismem a jejich rodinám.

www.lipaspolu.cz

OZ HANS je celoslovenská organizace, která spojuje rodiny a jednotlivce s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem.

http://hans.sk/

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a postoje jsou názory a prohlášení autora(-ů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nepřebírají žádnou odpovědnost.

Realizace projektu

1.9.2023 – 31.12.2024

Homesharing 2021

Projekt Homesharing 2021 je realizován s finanční podporou Nadačního fondu ABAKUS – nadační fond zakladatelů Avastu.

Homesharing je forma odlehčovacího pobytu založeného na komunitní pomoci. Umožňuje pravidelný pobyt dítěte (nebo dospělého člověka) s mentálním nebo kombinovaným postižením v domácnosti tzv. hostitele. Hostitel pečuje po určitou dobu o dítě/dospělého stejně jako o člena své rodiny. Více na www.homesharing.cz.

Homesharing je novou službou, kterou v naší organizaci zavádíme pro rodiny s dětmi, dospívajícími a mladými dospělými do 19 ti let s diagnózou poruchy autistického spektra.

Nabízíme těmto rodinám (tzv. primární rodiny) možnost registrovat jako zájemci o homesharing, vyhledáváme zájemce o hostitelství (hostitelské rodiny), po jejich proškolení je párujeme s vhodnou primární rodinou a provázíme poskytováním homesharingu.

Službu nabízíme v rámci celého Libereckého kraje a části kraje Ústeckého (okres Děčín a Ústí nad Labem).

V zavádění metody HOMESHARING nás finančně podpořil ABAKUS – nadační fond zakladatelů Avastu. Cílem programu je rozšířit komunitní sdílení péče homesharing v regionech a k novým cílovým skupinám rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním.

V období od července 2021 do prosince 2023 budeme společně s dalšími pěti podpořenými organizacemi s nadací úzce spolupracovat. Kromě finanční podpory bude organizace podrobně proškolena v metodice homesharingu a po celou dobu zavádění bude mít k dispozici individuální mentoring. Zapojí se také do sběru dat a bude aktivně přispívat k ukotvení homesharingu do systému podpor a služeb v České republice.

Odbornými partnery výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.

Více na www.abakus.cz/homesharing.

Realizace projektu

1.7.2021 – 31.12.2023

Pomáhejme lépe

Projekt Pomáhejme lépe je podpořen z Fondů EHP 2014-2020, Programu Zdraví.

Celkové shrnutí projektu

Projekt je zaměřen na posílení role pacientské organizace LÍP A SPOLU, z.s. a zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra.

V současné době u nás stále není efektivní podpora lidí s autismem a jejich rodin všude dostatečná a systematická.

Důvodem jsou například chybějící, málo kvalitní, nebo kapacitně přetížené služby v oblasti zdravotní, sociální i vzdělávání. Ze strany některých rodičů, pedagogů a veřejnosti může přetrvávat neznalost a mylné představy ohledně autismu.

Projektem přispějeme k řešení situace několika způsoby.

Navýšíme počet pracovníků naší pacientské organizace, spolku LÍP A SPOLU, z.s, a umožníme jim získat znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému vedení organizace, k zastupování lidí s autismem a obhajobě jejich zájmů a práv.

Rozšíříme a zkvalitníme naše služby poskytované dětem i dospělým s autismem a jejich rodinám.

Proškolíme osobní asistentku v přístupech k dětem s autismem pro zajistění kvalitní péče o děti, které navštěvují naše Centrum LÍP A SPOLU a účastní se dětských táborů.

Uspořádáme dva letní pobytové tábory pro děti s neurovývojovými poruchami, které poskytnou rodičům odlehčení v náročné péči.

Pro rodiny s dětmi s autismem uskutečníme čtyři víkendové rekondiční pobyty, které přispějí k celkové pohodě rodiny a zároveň umožní vzájemné poznávání a propojení rodin.

Zrealizujeme cyklus dvanácti vzdělávacích akcí vedených odborníky z oblasti autismu. Rodiče, pedagogové a další účastníci tak získají nové informace a znalosti potřebné k výchově a vzdělávání dětí s autismem.

Zaměříme na osvětu a destigmatizaci lidí s autismem a zároveň budeme spolupracovat s těmi, kterých se tato porucha týká. Se studenty pedagogických fakult vysokých škol budou ve dvou setkáních diskutovat mladí lidé s autismem. Uveřejníme příspěvky v online magazínu ATYP a vydáme sborník, na němž budou lidé s autismem spolupracovat.

Z aktivit projektu budou mít prospěch především děti i dospělí s autismem, dále jejich rodiče, pedagogové i veřejnost

Realizace projektu

1.7.2021 – 31.12.2023